Project Description

Dư án Nhuộm lưới D15m cho Aquafarm Long Sơn